CORRECCiÓ A BARCELONA

COR­REC­CiÓ A BARCELONA

Traduset ofer­eix serveis de cor­rec­ció pro­fes­sion­al i de tra­duc­ció. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma nec­es­saris. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net.

Ofer­im serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. 

A Traduset posem a dis­posi­ció dels nos­tres clients un equip de tra­duc­tors alta­ment qual­i­fi­cats en els difer­ents camps de la tra­duc­ció. La nos­tra empre­sa està integra­da per diver­sos per­fils pro­fes­sion­als:

Cor­rec­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls.

-Tra­duc­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació, nadius de la llen­gua d’arribada i espe­cial­itzats en un o dos àmbits específics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurídi­ca, etc.).

-Tra­duc­tors i intèprets jurats: reconeguts pel Min­is­teri d’Assumptes Exte­ri­ors, o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català.La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent.

Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni de 4 hores aprox­i­mada­ment.